KANCELARIA

Rozwód – co musisz wiedzieć.

rozwód

Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć.

Kiedy małżeństwo dobiegło końca, a mianowicie jedno z Was lub też oboje nie chcecie dłużej trwać w związku małżeńskim, koniecznym jest złożenie pozwu o rozwód.

Pozew taki składa się do Sądu Okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z małżonków. Pozew podlega opłacie sądowej. Aktualnie opłata ta wynosi 600 zł, jednakże w przypadku gdy zapadnie wyrok rozwodowy bez orzeczenia o winie, sąd zwróci powodowi który uiścił całą opłatę połowę wpisu, czyli 300 zł. Ponadto od byłego małżonka można żądać zwrotu ¼ wpisu (150 zł). Zwrot następuje po orzeczeniu rozwodu na rachunek bankowy uprawnionego lub przekazem pocztowym. Samo złożenie pozwu o rozwód i wskazanie w nim, że nie jesteśmy już zainteresowani tkwieniem w małżeństwie nie jest wystarczające do tego, aby sąd takowy rozwód orzekł. W postępowaniu rozwodowym sąd bada czy nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego, a zatem czy ustały pomiędzy małżonkami więzi: fizyczna, emocjonalna i gospodarcza oraz czy rozpad ten ma charakter trwały i brak jest widoków, aby małżeństwo funkcjonowało jeszcze w przyszłości. Ponadto podczas procesu o rozwód w przypadku kiedy posiadamy małoletnie dzieci, sąd będzie badał czy na orzeczeniu rozwodu nie ucierpią małoletnie dzieci stron postępowania. Dlatego też należy się solidnie przygotować do postępowania i przemyśleć dokładnie wszystkie kwestie związane z zakończeniem małżeństwa.

W pierwszej kolejności sąd będzie chciał wysłuchać stron postępowania, a mianowicie małżonków – na okoliczność faktycznego rozpadu pożycia małżeńskiego oraz wszelkich przesłanek niezbędnych do orzeczenia rozwodu.

Rozwód, a małoletnie dzieci stron

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga stron i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Kwestia alimentacji dzieci należy do jednego z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego wydawanego przez sąd rodzinny, przy czym nie wyłącza to możliwości porozumienia się rodziców, co do sposobu łożenia na utrzymanie dziecka. Tym samym nie ma możliwości aby w orzeczeniu nie została zawarta kwestia alimentów. Już w postępowaniu rozwodowym należy w sposób skrupulatny zliczyć usprawiedliwione potrzeby dziecka, na które domagamy się zasądzenia alimentów. Tej kwestii nie warto zaniedbywać i odkładać na później, gdyż wniesienie pozwu o podwyższenie lub obniżenie alimentów już po orzeczeniu rozwodowym musi opierać się na istotnej zmianie sytuacji i zwiększeniu się potrzeb dziecka lub zmianie sytuacji rodzica zobowiązanego do alimentacji. Tym samym jeśli przysłowiowo machniemy ręką na wysokość zasądzonych w postępowaniu o rozwód alimentów, uznając że zajmiemy się tym później może okazać się gorzką pigułką, z którą przyjdzie nam przez jakiś czas żyć.

Ponadto jak już wspomniałam wyżej, sąd będzie badał czy na orzeczeniu rozwodu nie ucierpi dobro małoletnich dzieci stron. Na tę okoliczność warto wskazać choć jedną lub dwie osoby z najbliższego otoczenia, które są zaznajomione z naszą sytuacją, a także sytuacją dziecka. Ich zeznania będą bowiem stanowiły cenny i istotny dowód w postępowaniu, a także w większości przypadków uchronią przed skierowaniem dziecka do psychologa celem ustalenia tego, jak w owej sytuacji radzi sobie małoletnie dziecko.

Jak się zatem przygotować?

Kluczową kwestią jest to, czy decydujemy się na rozwód bez orzekania o winie małżonka czy też chcemy, aby wina któregoś z małżonków została przez sąd stwierdzona. W przypadku gdy sprawa jest jasna, chcemy zakończyć małżeństwo bez większych perturbacji i orzekania winy cała sprawa powinna przebiegać dość sprawnie, a kwestia orzeczenia rozwodu może zapaść już na pierwszej rozprawie. Co istotne, sąd nie będzie orzekał winy wyłącznie w sytuacji, gdy oboje małżonkowie w toku postępowania sądowego złożą wniosek o nieorzekanie o winie. W przeciwnym bowiem razie, w braku takiego wniosku, sąd zobowiązany jest do wskazania w wyroku rozwodowym, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia.

Jeśli jednak decydujemy się na rozwód z orzeczeniem winy współmałżonka koniecznym będzie przedstawienie dowodów tej winy przed sądem. I tutaj warto się dobrze zastanowić jakim materiałem dowodowym dysponujemy, a także przedstawić go w całości w sposób wyczerpujący w pozwie. Warto również zastanowić się czy aby na pewno tylko drugi z małżonków jest winny tego, że małżeństwo się rozpadło. Na gruncie obowiązujących przepisów w postępowaniu rozwodowym sąd  nie miarkuje winy, a zatem nie bada, który z małżonków przyczynił się bardziej, a który mniej do rozpadu małżeństwa – jeżeli drugi z małżonków choć trochę przyczynił się do rozpadu pożycia, sąd orzeka winę obydwojga małżonków.

Rozwód z orzeczeniem winy pociąga za sobą konsekwencje!

Należy pamiętać, że sam fakt orzeczenia winy ma zazwyczaj charakter ambicjonalny, to jednak z rozstrzygnięciem, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie małżeństwa wiążą się także dotkliwe konsekwencje finansowe. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Konieczne tu jest jednak zaistnienie przesłanki niedostatku, a zatem sytuacja zaistnienia choroby, utraty pracy, braku środków na zaspokojenie swoich nawet podstawowych potrzeb życiowych, itd.

Mając na uwadze konsekwencje wskazania przez sąd winnego małżonka warto dobrze przygotować się do postępowania, gdyż skutki takiegoż orzeczenia mogą ciągnąć się za małżonkiem winnym latami, a małżonkowi który takowej winy nie ponosi przynieść materialne korzyści.

Wspólny majątek po rozwodzie

Choć przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwość dokonania podziału majątku w wyroku rozwodowym, jeżeli któryś z małżonków złoży taki wniosek, to jednak w praktyce w wyniku sprawy rozwodowej sąd dokonuje takiego podziału niezwykle rzadko. Dzieje się tak zazwyczaj dlatego, że postępowania o podział majątku są zazwyczaj długotrwałe i wiążą się z ustalaniem wartości poszczególnych składników majątku oraz tego, co komu przypadnie po rozwodzie.

Ponadto znacznie częściej niż fakt rozkładu pożycia, czy kontaktów z dzieckiem pomiędzy małżonkami sporne pozostają kwestie finansowe – stąd też podział majątku dokonywany jest w odrębnym postępowaniu przed sądem rejonowym, dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania rozwodowego.

Kwestia orzeczenia rozwodu pociąga za sobą konsekwencje nie tylko w zmianie stanu cywilnego rozwodników, ale także na gruncie innych aspektów życia dlatego w tego typu postępowaniu, z uwagi na doniosłość rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu rozwodowym (zarówno, co do kwestii orzeczenia rozwodu, jak i kwestii związanych ze wspólnymi małoletnimi dziećmi), warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia prawnego wybierając osobę, która w sposób odpowiedni dopilnuje zabezpieczenia naszych interesów. Profesjonalny pełnomocnik na chłodno oceni naszą sytuację i szanse na zakończenie małżeństwa w jak najbardziej korzystny dla nas sposób.

DROGI CZYTELNIKU!

Tutaj znajdziesz więcej artykułów omawiających prawne aspekty Twojego życia.

Zapraszam do śledzenia profilu kancelarii na FB – bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami oraz informacjami.