Oferta usług Kancelarii Radcy Prawnego Paulina Łukaszyk

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. Pomoc prawna jest świadczona niezwłocznie, w pełnym zakresie, z uwzględnieniem potrzeb i wymagań poszczególnych Klientów. Zapewniamy stały kontakt z Klientami, co pozwala na szybkie podejmowanie niezbędnych czynności w sprawie i stanowi gwarancję rzetelnej i skutecznej ochrony interesów Klienta.

Kancelaria świadczy usługi oraz czynności prawne w poniższych obszarach

Dla Ciebie:

 • Rozwód
 • Separacja
 • Unieważnienie małżeństwa
 • Alimenty – zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi
 • Uregulowanie lub wyegzekwowanie kontaktów z małoletnimi
 • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • Podział majątku wspólnego małżonków
 • Rozdzielność majątkowa między małżonkami
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Ustanowienie opieki i kurateli

 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dział spadku
 • Zachowek
 • Wydziedziczenie
 • Uznanie niegodności dziedziczenia
 • Podważenie ważności testamentu
 • Udzielenie pomocy w sporządzeniu testamentu

 • Przygotowywanie i opiniowanie różnego rodzaju umów
  Negocjowanie umów
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań – sprawy o zapłatę, roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, odszkodowania i kary umowne
 • Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
 • Roszczenia konsumenckie różnego rodzaju – niedozwolone klauzule w umowach, niezgodność towaru z informacjami
 • podanymi w umowie, umowy zawierane przez Internet
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego i nieruchomości – sprzedaż, najem, dzierżawa, ochrona własności i posiadania, ustanowienie i zniesienie użytkowania wieczystego, służebności, zasiedzenie
 • Prowadzenie postępowań w zakresie ochrony dóbr osobistych

 • Prowadzenie działań polubownych na etapie przedsądowym – negocjacje z dłużnikiem
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania sądowego
 • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego i nadzór nad jego przebiegiem, tj. współpraca z komornikami sądowymi oraz kontrola dokonywanych przez nich czynności

 • Sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • Mediacje pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą w zakresie wzajemnych roszczeń
 • Dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • Reprezentowanie w postępowaniach przed sądami pracy

Dla biznesu:

Obsługa prawna przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego obejmuje swoim zakresem między innymi:

 • Opiniowanie oraz sporządzanie umów występujących w obrocie gospodarczym
 • Reprezentację przed sądami oraz organami administracji
 • Bieżącą obsługę działalności gospodarczej (przygotowywanie dokumentów korporacyjnych dla organów firm: zarządu, wspólników, obsługa zgromadzeń);
 • Spory sądowe
 • Windykację należności

Obsługę prawną przedsiębiorstw realizujemy na podstawie stałych, ryczałtowych umów o obsługę prawną oraz w drodze doraźnych konsultacji prawnych. Obsługa prawna prowadzona jest w siedzibie Państwa firmy bądź w naszej kancelarii.

Compliance w przedsiębiorstwach zapewnia zgodności działalności z normami, zaleceniami oraz stosownymi praktykami.
Wdrożenie i przestrzeganie zasad compliance w Państwa przedsiębiorstwie umożliwia min.:

 • Uniknięcie odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz karnoskarbowej
 • Minimalizację ryzyka wynikającego z niedopatrzeń oraz niedostosowania przedsiębiorstwa do zmieniających się norm prawnych
 • Zwiększenie zaufania do firmy ze strony akcjonariuszy oraz klientów
 • Uniknięcie strat wizerunkowych spowodowanych błędami prawnymi

Wsparcie w egzekwowaniu przepisów prawa pracy dla przedsiębiorstw.
Niektóre konflikty i nieporozumienia są na tyle skomplikowane, długotrwałe czy wielopoziomowe, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest zasięgnięcie pomocy profesjonalistów. Czasem wystarczy wyłącznie podjęcie negocjacji, innym razem niezbędne okazuje się wejście na drogę sądową.

W przypadku sporu z organem administracji publicznej (ZUS / Urząd skarbowy) oraz konieczności złożenia stosownego odwołania od decyzji, profesjonalne wsparcie w merytorycznym rozwiązaniu sporu najczęściej okazuje się niezbędne.

Usługi kancelarii obejmują przygotowywanie oraz opiniowanie dokumentacji pracowniczej, obsługi negocjacji, oraz spraw sądowych, w tym przygotowania odwołań od decyzji (ZUS) i skarg do sądu. Chronimy interesy pracodawców opierając się na wieloletniej praktyce i doskonałej znajomości prawa.

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której kontrahent nie płaci za otrzymany towar lub wykonaną usługę. Wierzyciel zgłasza się do kancelarii ponieważ wie, że szybka windykacja B2B uchroni firmę przed popadnięciem w poważne długi. Kancelaria reprezentuje Przedsiębiorców z małych, średnich i dużych firm, a także światowych korporacji i spółek akcyjnych. Odzyskiwanie długów od firm prowadzimy również w imieniu mikroprzedsiębiorców, niezależnie od tego, w jakiej branży działają.

Dążymy do tego, aby zamknąć postępowanie na drodze polubownej – wówczas spłata należności odbywa się w krótkim czasie, najczęściej w całości. Decydując się na to, aby windykacja dla firm była prowadzona przez moją kancelarię, podejmujesz korzystną decyzję dla swojego przedsiębiorstwa. Posiadam 15-letnie doświadczenie w windykacji B2B na koszt dłużników. Specjalizuję się w trudnych sprawach, a odzyskiwanie długów od firm to stała część mojej pracy.

Zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia Unii Europejskiej tzw. RODO, każdy podmiot gospodarczy ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność ochrony danych osobowych. RODO zobowiązuje wszystkich przedsiębiorców do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia właściwego, adekwatnego do ryzyka, stopnia bezpieczeństwa (art.32, ust. 1) oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (art. 5, ust. 2).

Moja kancelaria oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia oraz koordynowania procesu ochrony danych osobowych, zgodne z aktualnym stanem prawnym, który na bieżąco monitorujemy.

Gwarantujemy dedykowane rozwiązania, zindywidualizowane do potrzeb i oczekiwań Klienta, a także dostęp do kompleksowej, stałej obsługi miesięcznej, w tym również pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych.

Zakres działań kancelarii obejmuje przygotowywanie regulaminów zamówień publicznych, przygotowanie oraz opiniowanie istniejącej dokumentacji związanej z postępowaniem w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników procesu. Wspieramy klientów w postępowaniach opartych o Prawo zamówień publicznych.

Oferta Kancelarii

Mając na uwadze dynamiczne zmiany w regulacjach prawnych oferujemy szereg usług prawnych dla osoby fizycznej jak i dla firmy.

 • +48 694 034 421
 • kancelaria@lukaszyk.eu

Zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt bezpośrednio przez email, telefon lub przez formularz na stronie kontaktowej