KANCELARIA

Podział majątku wspólnego po rozwodzie.

podzial majatku

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Rozwód jest definitywnym zakończeniem małżeństwa. Rozwód nie zawsze kończy jednak wszystkie sprawy między byłymi małżonkami. Stanowi wyłącznie o tym, że małżonkowie zmieniają stan cywilny z żonatego/mężatki na rozwodników. Jednakże bardzo często, a w zasadzie w większości przypadków byłych małżonków pomimo orzeczenia rozwodu w dalszym ciągu łączy zgromadzony przez czas trwania małżeństwa wspólny majątek jakiego dorobili się będąc w związku małżeńskim.

Sąd w wyroku orzekającym rozwód zasadniczo majątku nie dzieli, nawet jeśli pozew o rozwód obejmuje takowy wniosek. Dzieje się tak prawie wyłącznie w sytuacjach kiedy małżonkowie są dogadani co do podziału i złożą w tym zakresie zgodny plan podziału majątku. Jeśli nie ma zgody co do tej kwestii pomiędzy małżonkami, sąd wyłączy sprawę o podział majątku do odrębnego postępowania ponieważ postępowanie byłoby zbyt obszerne i skomplikowane.

Zgodnie z art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może w wyroku rozwodowym, na wniosek jednego z małżonków podzielić majątek wspólny, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w
postępowaniu. Praktyka jednak jest taka, że podział majątku po rozwodzie trzeba załatwić osobno.

Bardzo często na gruncie podziału majątku pojawiają się pytania co tak naprawdę należy dzielić, jak to załatwić, jak uzgodnić sposób podziału majątku w sposób jak najbardziej korzystny dla stron.

Co to jest majątek wspólny?

Majątek zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa, a więc w trakcie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej obejmuje wszystkie aktywa oraz pasywa zgromadzone w trakcie trwania małżeństwa. Do podziału majątku można zaliczyć wszystko, co udało nam się zgromadzić przez czas trwania małżeństwa, ale także należy mieć na względzie pasywa czyli długi zaciągnięte w tym okresie. Chodzi tu o wszelakie nieruchomości (działki, domy) jak i ruchomości (samochody, sprzęty, oszczędności w różnorakiej formie). Nie rzadko byli małżonkowie rozliczają pomiędzy sobą każdą drobnostkę zakupioną w czasie trwania wspólności majątkowej taką jak zastawa stołowa czy chociażby sztućce.

W skład majątku wspólnego podlegały będą też wszelkie oszczędności zgromadzone przez małżonków w czasie trwania małżeństwa, dlatego warto w tym zakresie wnosić o przeprowadzenie dowodu z przedstawionych przez małżonka wyciągów wszystkich rachunków bankowych, których jest on posiadaczem na dzień ustania wspólności majątkowej. Nie rzadko bowiem zdarza się tak, że małżonek prowadzi rachunek bankowy, o którym nie mamy pojęcia i gromadzi tam jakieś dodatkowe oszczędności. O ile nie będzie on w stanie wykazać, że takowe pochodzą ze spadku lub darowizny niepodlegającej wspólności majątkowej, to podlegają one podziałowi!

Warto wspomnieć także o zaciągniętych zobowiązaniach finansowych, które nierzadko pozostają po nieudanym małżeństwie. O ich podziale również można zadecydować podczas postępowania o podział majątku, choć ta materia w dużej mierze zależeć będzie od wierzyciela.

Podział majątku wspólnego następuje przy uwzględnieniu jego wartości z dnia dokonywania podziału, ale według stanu istniejącego w chwili ustania wspólności majątkowej.

Nie wszystko jest majątkiem wspólnym!

W małżeństwie zasadniczo istnieją trzy majątki:
– majątek wspólny,
– majątek osobisty męża,
– majątek osobisty żony.

Taki stan istnieje, jeżeli przyszli małżonkowie nie zmodyfikują zasad ustawowych w drodze umowy zawartej przed notariuszem. Umowa taka może zostać zawarta również w trakcie trwania małżeństwa. Majątek osobisty każdego z małżonków stanowi to, co każdy z nich zgromadził przed ślubem oraz to, co nabył już w czasie małżeństwa poprzez dziedziczenie i darowiznę (jeżeli darczyńca nie postanowił inaczej).

Podział majątku to sprawa trudna, ponieważ trzeba oszacować wartość wszystkich przedmiotów i rozsądzić, jaka część wspólnych dóbr podlega rozdzieleniu. Podczas tego procesu należy ustalić między innymi, czy dana rzecz wchodzi w ogóle do majątku wspólnego, a także, w jakim stopniu występowała równość udziałów w majątku wspólnym. Sąd może także zasądzić zwrot wydatków i nakładów, jakie wniesiono do wspólnoty, oraz podział konkretnej nieruchomości, na przykład domu, w którym mieszkało oboje małżonków.

Ile kosztuje podział majątku?

Jeśli chodzi o koszty związane z podziałem majątku, składa się na nie kilka czynników. Opłata stała, którą uiszcza się za samo złożenie do sądu wniosku. Jeśli wniosek o podział majątku wspólnego zawiera zgodny projekt podziału, opłata ta wynosi 300 złotych, natomiast jeśli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia, jest to 1000 złotych. Do opłat tzw. Sądowych za samo wniesienie wniosku należy doliczyć koszty pełnomocnika, który przygotuje takowy wniosek. Jednakże warto mieć na uwadze, że koszty te są znikome w porównaniu do wartości majątku o jaki przyjdzie nam się spierać w sądzie. Koszty zastępstwa procesowego w tego typu sprawach najczęściej uzależnione są od wartości majątku jaki przypada nam w podziale i bardzo często uzależnione są od stawek minimalnych ustalonych w drodze rozporządzenia ws. Kosztów zastępstwa procesowego.

W celu szczegółowego omówienia kosztów postępowania zawsze należy zwrócić się do kancelarii specjalizującej się w tego typu sprawach.

Jak wygląda postępowanie o podział majątku wspólnego?

Stało się, wniosek o podział majątku został złożony w sądzie. Odpis wniosku o podział majątku wspólnego zostanie przesłany drugiej stronie postępowania, która w określonym przez sąd terminie
będzie zobligowana do przedstawienia wszystkich twierdzeń dotyczących niniejszego wniosku. Co ważne! Sąd nie będzie sam doszukiwał się każdej zakupionej wspólnie łyżeczki czy samochodu. To na uczestnikach postępowania spoczywa wykazanie przed sądem wszelkich składników majątku. Przedstawione poglądy orzecznicze obejmują utrwalone w praktyce sądowej reguły dotyczące ustalania majątku wspólnego małżonków w postępowaniu podziałowym. Co do zasady inicjatywa w tym zakresie spoczywa na sądzie z urzędu i nie jest on związany stanowiskami stron odnośnie przynależności danego składnika do majątku wspólnego lub majątku osobistego.

Obowiązek ustalenia składu majątku wspólnego z urzędu nie oznacza jednak, że sąd ma prowadzić dochodzenia wykraczające poza twierdzenia samych zainteresowanych oraz zaoferowane dowody. Nie jest natomiast przedmiotem ustaleń sądu to, jakie przedmioty majątkowe wchodzą w skład majątków osobistych małżonków. Zarazem miarodajnym momentem dla ustalenia składu majątku wspólnego jest data ustania małżeńskiej wspólności majątkowej. W przypadku zaś nieusprawiedliwionego zbycia składników majątku wspólnego, powinny one zostać uwzględnione przy dokonywaniu podziału.

Jakie dowody?

Jeśli w sprawie o podział majątku wspólnego domagasz się rozliczenia nakładów na majątek osobisty małżonka warto abyś przedstawił na tę okoliczność dowody. Jakie? Chociażby potwierdzenia przelewów za materiały budowlane czy inne sprzęty zakupione typowo na remont czy wyposażenie mieszkania, które stanowi wyłączną własność drugiego z małżonków. Kategoria „dobrych” dowodów” zależy od tego, co chcemy nimi udowodnić i uzyskać. Warto gromadzić faktury oraz potwierdzenia zapłaty za zakupy istotnych składników majątku jeśli w przyszłości będziemy chcieli wykazać, że zakupione zostały z naszego majątku odrębnego (np. ze środków pochodzących ze spadku). Przykład? W trakcie trwania małżeństwa otrzymałeś w spadku lub tytułem darowizny 100 tys. zł od rodziców. Za owe środki zakupiliście w trakcie trwania małżeństwa samochód, który wszedł do wspólnego majątku. Po rozwodzie chcesz domagać się rozliczenia tych wkładów. Jednak bez dowodów na pochodzenie środków, którymi sfinansowaliście zakup może okazać się trudną przeprawą, gdyż drugiemu z małżonków zależało będzie aby tak drogi składnik majątku przypadł także i jemu w udziale.

Ile czasu na przeprowadzenie podziału majątku?

Postępowanie o podział majątku wspólnego można zainicjować w każdym czasie po ustaniu małżeństwa. Nie ma na to określonego terminu, a więc można to zrobić nawet wiele lat po zakończeniu
małżeństwa. Warto się dobrze przygotować do takiego postępowania, gdyż pominięcie lub mało skrupulatne określenie konkretnych składników majątku może nas kosztować ich utratą na rzecz byłego małżonka.

Postępowania nie warto odwlekać jeśli majątek jest w posiadaniu jednego z małżonków, który może dysponować nim w sposób sprzeczny z tym, w jaki sposób sami chcielibyśmy postępować z naszym majątkiem. W takim wypadku warto mieć na względzie, że w przypadku składników majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego w dniu ustania tej wspólności, następnie zbytych (przekształconych) bezprawnie przez jednego z małżonków przed podziałem majątku wspólnego, sąd powinien uwzględnić je w podziale majątku, biorąc pod uwagę ich stan z chwili ustania wspólności ustawowej, zaś jego wartość z chwili orzekania, którą określa wartość zbytego prawa według jego wartości rynkowej z chwili podziału.

Sprawa o podział majątku wspólnego, zwłaszcza jeśli w skład majątku wchodzą nieruchomości oraz aktywa zgromadzone na podstawie różnych tytułów może okazać się dość skomplikowaną materią dlatego warto, aby o te kwestie zadbał profesjonalista.

 

DROGI CZYTELNIKU!

Tutaj znajdziesz więcej artykułów omawiających prawne aspekty twojego życia.

Zapraszam do śledzenia profilu kancelarii na FB – bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami oraz informacjami.